Katholieke Klokken- en Orgelraad

Kosten van advies


Voor de diensten van de adviseur geldt de volgende vergoeding:
a. In geval van restauratie en/of overplaatsing bedragen de advieskosten 3% van de totale kosten van het project. Met deze totale kosten zijn steeds de kosten exclusief BTW bedoeld.
b. In geval van nieuwbouw, bedragen de advieskosten 2% van de totale kosten exclusief BTW. Bovengenoemde percentages worden vermeerderd met reis- en andere kleine kosten van de adviseur.
c. In geval van restauratie aan rijksmonumentale instrumenten bedragen de advieskosten 5% van de totale kosten van het project. Deze advieskosten zijn in dit geval dan medesubsidiabel. Over het honorarium en de voorschotten wordt BTW (hoog tarief) berekend.

Bij projecten die langer dan een half jaar in beslag nemen, zal de adviseur tussentijds nota´s kunnen sturen voor de tot dat moment gemaakte kosten en verrichtte werkzaamheden. Dit zal gaan op basis van urencalculatie. Zo mogelijk zal de adviseur aangeven op welke momenten hij een termijnnota zal zenden. Deze voorschotten zullen op de eindnota in mindering worden gebracht.

Bij urencalculatie zijn de kosten €50,00 exclusief B.T.W. per uur voor de tijd die de adviseur aan uw zaak besteedt. Deze nota zal ook hier worden vermeerderd met reis- en andere kleine kosten van de adviseur. Voor reistijd wordt een bedrag van €25,00 per uur, ex BTW in rekening gebracht.

Indien gedurende een project een adviseurswisseling plaatsvindt, zullen de totale adviseurskosten van het project voor de opdrachtgever niet uitgaan boven wat er in de eerste alinea staat. De betrokken adviseurs zullen samen afspraken maken omtrent de onderlinge verrekening.

Bij betaling na 21 dagen kunnen door de adviseur de wettelijke rente en administratiekosten in rekening gebracht worden. Indien veel advieswerk verricht moet worden, terwijl de kosten van de orgelmaker/klokkengieter laag zijn, of het werk niet tot uitvoering komt, kan ter zake een afwijkende regeling dan hierboven vastgesteld, worden getroffen.