Katholieke Klokken- en Orgelraad

Stichting LOTOStichting Landelijke Opleiding Tot OrgeladviseurAlgemene informatie

De Stichting Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur is een initiatief van de Katholieke Klokken en Orgelraad, de Commissie Orgelzaken voor de Protestantse Kerk in Nederland en het College van Orgeladviseurs Nederland. De stichting is in het leven geroepen met het oog op drie doelen: het opleiden van vakbekwame orgeladviseurs, het opzetten van een cursus voor orgelmentoren (personen die een instrumentenbestand met enige regelmaat bezoeken en rapporteren over de staat van onderhoud) en ten slotte het uitwerken en toepassen van een certificeringsregeling voor erkende orgeladviseurs. In 2012 trad de certificeringsregeling in werking. Het voorliggende document verstrekt informatie over de opleiding tot orgeladviseur.
Het bestuur van de stichting bestaat uit drs. M.W.M. Doll (voorzitter), C.T. van der Poel (secretaris), dhr. C. Hoeksma (penningmeester), drs. J.G.P.G. Boogaarts, P.R. van Dijk en A. Krijger. Op dit moment worden de examencommissies gevormd door orgeladviseurs drs. J.G.P.G. Boogaarts, P.R. van Dijk, prof. dr. J. Fidom, G. Oldenbeuving, C.T. van der Poel en M.H.G. Verheggen.


Opleiding tot orgeladviseur

Een geïnteresseerde kandidaat heeft eerst een kennismakingsgesprek met een van de bestuursleden van de stichting LOTO. Op dit moment is drs. J.G.P.G. Boogaarts daartoe aangewezen. In dit gesprek komen de motivatie van de kandidaat en reeds aanwezige kennis over het orgel aan de orde. Naar aanleiding van het kennismakingsgesprek wordt beslist over de toelating van de aspirant kandidaat tot de cursus en de examens. LOTO staat op het standpunt dat een adviseur op professioneel niveau orgel speelt. De orgelmaker benadert het instrument primair vanuit zijn kennis als bouwer, de adviseur doet dat primair als speler. De twee naderen elkaar vanuit een eigen vertrekpunt. Wanneer een aspirant-kandidaat niet beschikt over een vakdiploma orgel (niveau bachelor huidige conservatorium) dient hij/zij voor te spelen voor een kleine commissie. Bij voldoende speelniveau kan het bestuur de kandidaat toelaten tot de opleiding voor adviseur. De kosten voor het voorspelen bedragen op dit moment € 100.
Het opleidingstraject bestaat uit vier modules; elk daarvan wordt afgesloten met een examen. De eerste module betreft de technische en kunsthistorische aspecten van de orgelkas en de claviatuur. De tweede module behelst het gehele binnenwerk, uitgezonderd het pijpwerk, dus: windvoorziening, mechanieken en windladen. Het pijpwerk en daarmee samenhangende kennis en inzicht in disposities komen aan de orde in de derde module. De laatste module is gewijd aan de zaken die eerder nog niet aan bod kwamen zoals akoestiek, klimaatbeheersing, kennis van subsidieregelingen, het vergelijken van offertes en het opstellen van begrotingen. Ook moet de kandidaat in deze module blijk geven van vaardigheid in het schrijven van een rapport. Het hospiteren bij orgelmakers en orgeladviseurs is eveneens onderdeel van de laatste module.
De kandidaat werkt geheel zelfstandig. Er is een lijst met literatuursuggesties beschikbaar en de kandidaat krijgt een studiebegeleider toegewezen. De kandidaat bepaalt in overleg met de begeleider wanneer een examen kan worden afgenomen. Nadat alle module-examens met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de kandidaat het LOTO-diploma.
Het examengeld bedraagt € 500,- per module, voor studenten aan een conservatorium of een opleiding muziekwetenschappen geldt een korting van veertig procent. Onder bepaalde voorwaarden zijn examengelden aftrekbaar van de belasting.

KKOR

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl