Katholieke Klokken- en Orgelraad

Advies op maat.

Wanneer een parochiebestuur, geconfronteerd met vragen rondom het orgel of de klokken, het bisdom benadert, ook bij sluiting van een kerkgebouw, zal die verwijzen naar de KKOR. Een parochiebestuur kan echter ook zelf rechtstreeks contact opnemen om een afspraak te maken voor een eerste bezoek van een adviseur. Het bisdom wordt dan door de KKOR op de hoogte gebracht voordat de adviseur de parochie bezoekt. Het bisdom zal uiteindelijk ook op basis van de rapportages van de adviseur van de KKOR oordelen over het afgeven van een bisschoppelijke machtiging. Tijdens dit eerste bezoek zal deze adviseur aan de hand van de wensen van de parochie en de staat waarin het instrument zich bevindt, bepalen welk soort van advisering het meest op zijn plaats is. De noodzaak tot een meer of minder uitvoerig vooronderzoek en rapportage, zal aan de hand van een gesprek met het parochiebestuur worden bepaald. De mate van noodzaak tot uitvoeriger begeleiding door een adviseur is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden van de orgelbouwer of klokkengieter aan het instrument. Ook de wensen van de parochie zijn natuurlijk van invloed op de mate waarin een adviseur de werkzaamheden begeleidt. Het is denkbaar dat één rapport over de staat waarin het instrument verkeerd al voldoet, bijvoorbeeld bij sluiting van een kerkgebouw. Anderzijds kan er juist een indicatie zijn om een uitgebreid onderzoek naar instrument en archivalia uit te voeren. Op deze wijze krijgt het parochiebestuur een advies dat aansluit bij zijn wensen en mogelijkheden.
Hoe een parochiebestuur het best kan handelen met het orgel en gelui, bij de sluiting van een kerkgebouw, is beschreven in een document dat hiernaast is te downloaden. Als uitgangspunt geldt dat alvorens een kerkgebouw aan de eredienst wordt onttrokken (of verkocht), de verkopende eigenaar in overleg met het bisdom, de gemeente en de deskundigen namens de KKOR zorg dient te dragen voor een passende bestemming van het (de) orgel(s) en het gelui.

Met het tot stand komen van het eerste rapport, worden ook alle relevante personen en organisaties met elkaar in contact gebracht;Het parochiebestuur, de organist, het koor, het bisdom en mogelijk ook al klokkengieter of orgelbouwer. Wanneer het instrument een rijksmonument is, of een zekere monumentaliteit heeft, zal de adviseur zeker ook de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op de hoogte brengen van de plannen.
Wanneer bepaald is met welke mate van advies het parochiebestuur het best ter zijde gestaan kan worden, zal de adviseur een eerste rapport uitbrengen waarin de bestaande situatie omschreven wordt. Hij brengt daarin ook advies uit over de aard en omvang van de eventueel uit te voeren werkzaamheden. Ook wordt op dat moment een contract gesloten tussen de adviseur namens de KKOR en het parochiebestuur waarin de werkzaamheden worden vastgelegd. Het eerste oriënterende bezoek van de adviseur zal worden weergegeven in een kort memo waarvan de kosten zullen worden vergoed door het bisdom.

Begeleiding en controle

Als de rapportage aanleiding geeft tot het laten uitvoeren van onderhouds- of restauratiewerkzaamheden, zal de adviseur in overleg met het parochiebestuur een plan van uitvoering maken. Aan de hand van dit plan maakt het parochiebestuur in overleg met de adviseur, een keuze uit twee of meer orgelbouwers dan wel klokkengieters, voor het uitbrengen van een vergelijkbare offerte.
Wanneer één van de uitgebrachte offertes aan de eisen van het plan voldoet, en uitgevoerd gaat worden, zal het bisdom zorg dragen voor controle van de financiële kant van de zaak. Als de uitgave naar de norm van het bisdom gerechtvaardigd is, zal een bisschoppelijke machtiging afgegeven worden. Het parochiebestuur moet daartoe de offerte, met het advies van de adviseur, aan het bisdom zenden om een bisschoppelijke machtiging te verkrijgen.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan het instrument, zal de adviseur die begeleiden en toezien dat ze naar wens verlopen. De adviseur zal hiervoor mogelijk verschillende keren de parochiekerk en de werkplaats van orgelbouwer of klokkengieter bezoeken. Als er aanleiding toe is, zal de adviseur het initiatief nemen voor tussentijds overleg met het parochiebestuur en de uitvoerende bouwer om eventuele aanpassingen aan het oorspronkelijke plan te bespreken. Na uitvoering van de werkzaamheden verzorgt de adviseur een eindkeuring waarin getoetst wordt of de geoffreerde werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd en of dat het beoogde resultaat heeft opgeleverd. Van deze eindkeuring krijgt het parochiebestuur en het bisdom een verslag.

Samenwerking

De adviseurs stellen hun kennis en ervaring ten dienste van het parochiebestuur. Zij hebben vaak al jarenlange contacten met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de bisdommen en veel verschillende orgelbouwers en klokkengieters. Zo zijn zij in staat om voor het parochiebestuur de juiste weg te vinden voor
-het verkrijgen van subsidie
-het zoeken van een in het budget passende oplossing
-het verkrijgen van een bisschoppelijke machtiging
-eventueel het vinden van een passend bestaand instrument voor overplaatsing.
Vanzelfsprekend staat een goede samenwerking met het parochiebestuur op de eerste plaats. Voor de duur van de advisering staat de adviseur immers ten dienste van het parochiebestuur. Het parochiebestuur kan, zo daar behoefte aan bestaat, altijd contact opnemen met het secretariaat van de KKOR als er vragen zijn over het werk van de adviseur.

Kosten

De KKOR is een professionele instelling waarbij de gemaakte kosten uiteraard in rekening gebracht worden. Het eerste bezoek van een adviseur is echter voor rekening van het bisdom, zodat het parochiebestuur een indicatie heeft welke stappen eventueel ondernomen moeten worden, zonder dat daar, voor de parochie, nog enige kosten tegenover staan.
De verdere kosten van de advisering zijn natuurlijk afhankelijk van de omvang van het werk, hoeveel tijd de adviseur voor de parochie in touw is. Als richtlijn kan worden aangehouden dat 3% van de kosten van de orgelbouwer of klokkengieter, voor de kosten van de begeleiding van de adviseur moet worden gerekend.
Alle adviseurs zijn BTW-plichtig voor hun advieswerk.
Een uitgebreide omschrijving van de te verwachten kosten vindt u onder de knop.


Contact

Direct contact opnemen met het secretariaat kunt u door op deze contactknop te klikken.

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl